Bouwen is het vormgeven van wensen. Waar moet de locatie aan voldoen? Wat is het pakket van eisen? Hoe is de financiering geregeld? Is het gebouw in gebruik, dan ontstaan er weer andere vragen. Zoals; hoe wordt het onderhoud verzorgd? Wie gaat het beheren?

Eigen ideeën, verantwoorde plannen.

Uiteraard hebt u eigen ideeën over hoe dat het beste kan. RGJB Building Consultants luistert graag naar uw wensen en naar die van de eindgebruiker. We spelen hier creatief en verantwoord op in. RGJB Building Consultants maakt de complexiteit van het bouwen inzichtelijk. We houden u niet alleen betrokken bij het complete proces, maar bieden u ook heldere informatie om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Want naast degelijke bouwadviezen, streven we ook naar een duurzame klantrelatie.

(Duurzaam) Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplan of ook wel genoemd het mjop, mjob en ltop, van gebouwen wordt door RGJB Building Consultants met diverse methodes opgesteld.

Voorafgaand aan het meerjarenonderhoudsplan wordt een inventarisatie en inspectie uitgevoerd. De bevindingen worden in onze softwarepakketten ingevoerd en vervolgens uitgewerkt tot een meerjarenonderhousplan

De onderhoudsjaren worden bepaald op basis van vooraf gestelde kaders volgens het onderhoudsbeleid.

Indien gewenst stellen wij het meerjarenonderhoudsplan conform de NEN 2767 op.

Tijdens het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan kunnen duurzame maatregelen worden geadviseerd. De te nemen maatregelen zijn op eigen inzicht of ten laste van een energie maatwerkadvies.

Terug naar Assetmanagement, Terug naar VVE

Begeleiding opleverprocedure

Bij de oplevering zorgen we voor een gedegen begeleiding van de opleverprocedure. De woningen worden gekeurd en gebreken vastgelegd. De bewoners ontvangen een voor hen begrijpelijke uitleg over het functioneren van de diverse bouwdelen in hun woning. Uiteraard kunnen wij ook de nazorg coördineren.

Terug naar Buildingmanagement, Terug naar Gebouwbeheer, Terug naar VVE

Bestek- , detail-, en werktekeningen

Het voorlopige ontwerp werken we na bouwplantoetsing in AutoCad-tekensysteem verder uit. De vakkennis van onze tekenaars staat garant voor de meest optimale bestek-, detail-, en werktekeningen.

Terug naar Buildingmanagement, Terug naar Gebouwbeheer

Bestekraming en Bestekbegroting

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Bouwaanvraag

De gehele begeleiding van de bouwaanvraag verrichten wij. Met deze professionele begeleiding nemen wij u de zorg hierover uit handen. Wij treden in contact met de verschillende afdelingen van de betrokken gemeente en onderhouden met hen nauwe contacten. Uw bouwaanvraag is dus onze zorg.

Terug naar Buildingmanagement, Terug naar Gebouwbeheer

Bouwplantoetsing

Met veel bouwkundige kennis en ervaring toetsen wij het bouwplan op het gebied van regelgeving met betrekking tot het bouwbesluit, brandveiligheidseisen, vluchtwegen, Politiekeurmerk Veilig Wonen, daglichttoetredingen en dergelijke.
 

Terug naar Buildingmanagement

Bouwtoezicht

De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het adequaat optreden van het toezicht. Onze toezichthouder controleert en keurt aan de hand van de contractstukken de bouwkwaliteit, bouwmaterialen en productietekeningen. Hij signaleert, afwijkingen ten opzichte van contractstukken, meer- en minderwerkzaamheden en omschrijft deze in de weekrapporten. Indien gewenst wordt onze opzichter bijgestaan door installatietechnisch adviseurs.

Terug naar Assetmanagement, Terug naar Buildingmanagement, Terug naar Gebouwbeheer, Terug naar VVE

Calculatie en budgetraming

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement, Terug naar VVE

Controle contractstukken

Met onze praktische kennis en inzicht bieden wij ondersteuning bij het controleren van het bestek en de bouwtekeningen. Tevens bewaken wij de benodigde informatie, zoals keurmerken, productietekeningen en bemonsteringen.

Terug naar Buildingmanagement, Terug naar Gebouwbeheer

Directievoering

In naam van de opdrachtgever functioneert de directievoerder als spil voor alle bouwpartners. Hij overlegt en leidt vergaderingen met aannemer, gemeente en nutsbedrijven en beoordeelt en toets de ingediende meer- en minderwerkzaamheden ten opzichte van de contractstukken.

Terug naar Buildingmanagement

Eenheidsprijzenboek

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Grondexploitatie modellen (GREX)

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Haalbaarheidstudies

Wij helpen bij een goed idee (verder) te ontwikkelen tot een haalbaar project op zowel functioneel als op ruimtelijk en financieel gebied. Wij coördineren de contacten met de betrokkenen partijen. Samen met u formuleren wij een Programma van Eisen (PvE) dat als inzet dient bij het ontwerp.

Wij stellen de criteria vast voor de kwaliteit, planning en financiën van het proces. Financiële overzichten voorzien wij van kosten- en exploitatieramingen.

Verder toetsen wij uw project op stedenbouwkundige randvoorwaarden en architectonische aspecten.

Terug naar Costmanagement

Kostenbeheersing

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Life Cycle Costing (LCC)

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

NEN 2767 conditiemetingen

Met de conditiemeting wordt over onderhoud gecommuniceerd
Bij de conditiemeting worden onderhoudsafhankelijk gebouw gebonden elementen geïnspecteerd op gebreken en gewogen via de omvang en intensiteit van het gebrek.

De gebreken worden gegradeerd in:

 • ernstig
 • serieus
 • gering

Meten is weten

De Conditiemeting is een instrument dat gebruikt wordt voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen.

Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van een gebouw kan het instrument ook worden gebruikt om vast te stellen wat de wenselijke onderhoudstoestand is. Afspraken over het gewenste niveau is dan van essentieel belang om prioriteiten te kunnen stellen in de uitvoering van een onderhoudsprogramma.

Wij genereren conditiemetingen van

 • Exterieur (gevels, daken, kozijnen, buitenschilderwerk)
 • Interieur (plafonds, wanden, vloeren, binnenschilderwerk, inbouwpakketen, sanitair)
 • Werktuigkundige installaties (verwarming, afvoeren, water, gas, luchtbehandeling, koeling)
 • Electrische installaties
 • Transport installaties (liften, rolpaden, glazenwasinstallaties)
 • Terreinen en opstallen (bestratingen, voorzieningen, schuren, loodsen)

Terug naar Assetmanagement, Terug naar VVE

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Projectmanagement

RGJB Builing Consultants verleent technische ondersteuning aan zowel nationale als aan lokale uitvoerende instanties zoals overheidsinstanties, stichtingen, ontwikkelaars, verenigingen en woningcorporaties.

Faseren

Onder faseren wordt verstaan: het in logische consequente stappen verdelen van alle projectactiviteiten, die noodzakelijk zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken.
Conform de theorie van het projectmatig werken wordt de navolgende fase-indeling gehanteerd:

 • De initiatieffase: het vertalen van het idee naar zo duidelijk mogelijke uitgangspunten middels een haalbaarheidsstudie;
 • De definitiefase: de projectformulering (het te bereiken eindresultaat) in de vorm van het Programma van Eisen;
 • De ontwerpfase: het uitwerken van het Programma van Eisen in een ontwerp middels diverse ontwerpstappen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp);
 • De bestekfase: het definitief vastleggen van de ontwerp- en uitvoeringsgegevens in aanbestedingsstukken (bestek en tekeningen), het vervolgens aanbesteden en uiteindelijk de gunning aan de uitvoerende partij(en);
 • De uitvoeringsfase: het bouwen (realiseren) van het object;
 • De nazorgfase: de oplevering, in gebruik name en overdracht naar de beheersorganisatie.

Samengevat: Initiatief - Definitie - Ontwerp - Bestek - Uitvoering - Nazorg

Terug naar Buildingmanagement, Terug naar VVE

Second Opnion

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Tactisch onderhoudsadvies

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Assetmanagement

Technische Due Diligence

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Assetmanagement

Total Cost Ownership (TCO)

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Transformatie

Bij Transformeren geven we een gebouw een tweede leven. Een standaard proces, creativiteit en denken in mogelijkheden zorgen voor rendabele projecten.
Wij helpen u verouderd of incourant vastgoed een tweede leven te geven. Vaak is deze oplossing rendabeler en duurzamer dan nieuw bouwen. Bovendien draagt het bij aan het terugdringen van de leegstand.
Elke mogelijke transformatie-opgave beoordelen we uitgebreid. Welke elementen nemen we mee in onze analyse vooraf, wat betekent dit voor de uiteindelijke realisatie van het project en hoe zorgen we ervoor dat de toekomstbestendigheid is gewaarborgd?
We bekijken de mogelijkheden en onmogelijkheden. Denk aan de lokale markt, het pand zelf, de stakeholders en de regelgeving. Na onze analyse blijkt transformatie steeds vaker een reële optie.

Terug naar Assetmanagement, Terug naar Costmanagement

Value Management en Value Engineering

Voor deze service hebben we nog geen goede tekst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! Bel ons op +31 172-754055 of vul het contactformulier in.

Terug naar Costmanagement

Over Ons

RGJB Building Consultants is een Besloten Vennootschap dat is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pro Gebouwadvies en Nehemia Bouwconsultancy. Wij hebben onze krachten gebundeld om u als klant nog beter te ontzorgen tijdens de bouw en exploitatie.

Lees meer